Huisregels

OM HET VERBLIJF VOOR ALLE BEZOEKERS VAN BRADERIE GINNEKEN ZO PRETTIG MOGELIJK TE LATEN ZIJN, GELDEN DE VOLGENDE HUISREGELS:

 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 • Het is verboden om goederen te verhandelen op of buiten het evenemententerrein, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.
 • Braderie Ginneken hanteert een zero tolerance beleid t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of verhandelen van (hard)drugs is niet toegestaan op het evenement. Bij constatering van (openlijk) gebruik, handelen en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie.
 • In het kader van de veiligheid kan de beveiliging van Braderie Ginneken haar bezoekers visiteren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen(m.u.v. water), blik, vuurwerk, (hard)drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken is niet toegestaan.
 • Zonnebrand kan in kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik worden meegenomen. LET WEL: uitsluitend zonder drijfgas en volledig van kunststof (geen glas). Voor zonnebrand geldt een maximum van 300ml.
 • Bezoekers van Braderie Ginneken betreden het festivalterrein op eigen risico. De organisatie Braderie Ginneken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Braderie Ginneken, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Bezoekers van Braderie Ginneken dienen er verzorgt uit te zien. Bezoekers zullen de toegang worden geweigerd ofwel van het terrein worden verwijderd indien zij; voetbalshirts, trainingspakken, groepskenmerkende teksten en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen dragen; in ‘colours’ van een motor club gekleed zijn; negatief sfeerbepalende kleding dragen.
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten de behoefte te doen.
 • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door de organisatie van Braderie Ginneken niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt verwijdering en/of overdracht aan de politie.
 • Tijdens het evenement is het alleen toegestaan om zich in de voor bezoekers toegestane ruimten te begeven.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.
 • Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Selfie-sticks zijn niet toegestaan.
 • Er zijn geen kluisjes op het evenementen terrein.
 • Bij het betreden en verlaten van Braderie Ginneken dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.
 • (PET)Bekers met of zonder inhoud mogen niet mee naar buiten worden genomen.
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Braderie Ginneken op elk moment op te volgen op en rond het evenementen terrein.
 • Bezoekers die zich niet aan de huisregels en Algemene voorwaarden van Braderie Ginneken houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.
 • Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.
 • Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Braderie Ginneken, in te zien bij de Kamer van Koophandel.
 • Door bezoek aan Braderie Ginneken ga je akkoord met de Huisregels.