Deelnamevoorwaarden

DEELNAMEVOORWAARDEN ‘DE BRADERIE’ EN ‘DE KERSTMARKT’ 

INSCHRIJVING

 • U kunt zich aanmelden voor deelname via het inschrijfformulier op onze website www.bruisendginneken.nl. Uw correct ingevulde formulier kunt u d.m.v. de button ‘verzenden’ naar ons mailen.
 • Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst en naar rato van beschikbaarheid binnen de branche. Een uitgebalanceerd deelnemersveld, daar is iedereen mee gebaat!
 • Na het retourneren van uw opdrachtformulier beoordelen wij of deelname mogelijk is. U ontvangt ruim voor aanvang een bevestiging van deelname en circa drie weken voor aanvang, de opbouwbrief. In laatstgenoemde brief worden een aantal belangrijke gegevens vermeld, zoals bijvoorbeeld uw opbouwtijd. Leest u deze brief daarom aandachtig door.
 • Op deze inschrijving zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Stichting Bruisend Ginneken die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 41105417. Een kopie is opvraagbaar bij de Kamer van  Koophandel.

DE BELANGRIJKSTE DEELNAMEVOORWAARDEN

 • Deelname aan een evenement is alleen mogelijk voor alle evenementdagen (per evenement) tenzij anders vermeld.
 • De genoemde deelnamekosten hebben betrekking op deelname gedurende de hele periode.
 • De genoemde deelnamekosten worden vermeerderd met 21% BTW.
 • Het festivalterrein is per auto alleen toegankelijk tot een half uur voor aanvang en tot een half uur ná sluiting van de markt.
 • Voor deelnemers met ideële en/of niet-commerciële doeleinden gelden tarieven op aanvraag.
 • De deelnamekosten zijn inclusief leges en precariorechten.
 • Bij beide evenementen mogen maximaal twee kramen/standplaatsen gehuurd worden.
 • Bij beide evenementen is een stroomaansluiting aanwezig. Deze stroomaansluiting, 220 V, is gezekerd tot 500 Watt. Krachtstroom wordt gebruiker in rekening gebracht.

KRAAM OF GRONDPLAATS

 • Voor de ondernemer zijn twee presentatievarianten voorhanden om het eigen promotionele en collectieve doel te bereiken. De stand is inclusief een grondplaats van 8 m² (4 x 2 meter), gedeelde stroomvoorziening 220V/16A met een maximale piekbelasting van 500W. U kunt kiezen uit: a. Kraam: Op de grondplaats wordt een reguliere marktkraam geplaatst. B. Grondplaats: Wanneer u geen marktkraam wenst, kunt u kiezen voor een grondplaats van 4 x 2 meter die u naar eigen inzicht kan inrichten.

AANVULLENDE VIERKANTE METERS

Ondernemers die meer exploitatieruimte wensen kunnen additioneel vierkante meters reserveren op basis van vastgestelde tarieven per vierkante meter per dag. U dient daarbij volledig te voldoen aan alle gestelde wettelijke vereisten alsmede de instructies van de organisatie ter plaatse. Graag vernemen wij van u het totaal aantal gewenste vierkante meters en zien wij een schets tegemoet van uw gewenste indeling.

VERGUNNINGEN

De prijs per vierkante meter is inclusief leges en precariorechten op de benutte vierkante meters, overkappingen en tijdelijke bouwsels. De prijs per vierkante meter is exclusief bak & braad- en artikel 35-vergunningen. Aanvragen voor terras-, overkapping-, bak & braad- en artikel 35-vergunning lopen uitsluitend via de organisatie. Betrokken ondernemers dienen de organisatie te voorzien van alle benodigde gegevens en zijn zelf verantwoordelijk. De indientermijn bij Gemeente Breda is vastgesteld op dertien weken voorafgaand aan het betreffende evenement.

SAMPLING

 • Collecteren, samplen, flyeren en/of het plaatsen van reclame-uitingen op het evenement is uitsluitend toegestaan wanneer de organisatie dit vooraf schriftelijk aan u heeft bekrachtigd. Een afschrift van deze brief dient u tijdens het evenement te kunnen  overleggen aan de organisatie.

SCHOONMAAK EN AfVALVERWIJDERING

 • U dient zelf te voorzien in het schoonhouden van uw standruimte en te zorgen voor adequate afvalverwijdering tijdens en na het betreffende festival (dagen).

BETALING

 • De betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te zijn voldaan.
 • Na ontvangst van uw reservering ontvangt u de factuur die u binnen de gestelde betalingstermijn dient te voldoen. Hierbij bieden wij u de mogelijkheid bij deelname aan beide festivals deze in termijnen te voldoen.
 • Wanneer de betaling uitblijft, vervalt uw inschrijving en behoudt de organisatie zich het recht voor uw gereserveerde plaats door te verhuren aan derden. U blijft wel verantwoordelijk voor de afgesproken bedragen. Onze eerder verzonden factuur blijft onveranderlijk op u invorderbaar.
 • Voor diverse aanvullende standproducten kan de organisatie u om een borg vragen. Deze borg dient u tijdens de opbouw contant te voldoen, waarna de gereserveerde faciliteiten worden geleverd. Tijdens de afbouw op de laatste evenementendag ontvangt u uw borg uitsluitend terug, wanneer u het geleverde inlevert bij het aanwezige organisatieteam.

ANNULERING

Na inschrijving is annulering mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Vanaf moment van inschrijving tot 2 weken voor aanvang is 50% van de deelnameprijs verschuldigd
 • Binnen 2 weken tot het evenement is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Mocht de braderie vanwege de organisatie niet aan te rekenen omstandigheden geen doorgang vinden zal het inschrijfgeld onder aftrek van de voor de Markt gemaakte kosten worden geretourneerd. (b.v. vergunning leges, kraamverhuurder, elektra)

TOEPASSELIJKHEID EN VERWIJZING

 • Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op het door de Stichting Bruisend Ginneken georganiseerde ‘De Braderie’ en ‘De Kerstmarkt’ Ginneken.