Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de Braderie en de Kerstmarkt Ginneken:

(aanvulling op de voorwaarden gedeponeerd bij de KvK)

 1. Bij het invullen van ons (online) inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
 2. Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw volledige en correct ingevulde (online) inschrijving ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Als u deel kunt nemen volgt er een bevestigingsfactuur, zo niet dan ontvangt u bericht dat u niet geplaatst kunt worden.
  Uw boeking is pas definitief als wij het verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn hebben ontvangen.
 3. Als u niet tijdig betaald, vervalt uw inschrijving en heeft de organisatie het recht andere belangstellenden in te delen. Uw betalingsverplichting komt daarbij niet te vervallen! Tevens is het de organisatie voorbehouden uw inschrijvingen op andere, door ons georganiseerde, evenementen te annuleren en u uit te sluiten van deelname in de toekomst.
 4. Notities en aanpassingen die vermeld worden bij de betaling worden niet behandeld. Wijzigingen en overige zaken worden enkel in behandeling genomen als deze tijdig en duidelijk per mail gecommuniceerd worden.
 5. Annuleren is alleen mogelijk als deze 4 weken voor aanvang van het evenement per mail (info@bruisendginneken.nl) wordt ingediend. Bij tijdige annulering wordt de gedane betaling teruggestort, onder inhouding van €12,50 administratiekosten. Bij annulering vallend binnen deze termijn van 4 weken voorafgaand aan het evenement, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 6. Indien het voor ons niet mogelijk is voor u een plaats te reserveren, krijgt u van ons hierover schriftelijk bericht. Eventueel al betaalde gelden worden dan volledig terugbetaald.
 7. Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.
 8. Uiterlijk 2 uur voor aanvang van de Braderie of Kerstmarkt moet u uw kraam/plaats aan het inrichten zijn. U dient de kraam pas te gaan opruimen na beëindiging van de Braderie of Kerstmarkt.
 9. Auto’s mogen gedurende de Braderie of Kerstmarkt niet bij de kraam geparkeerd worden. Hierop zal streng gecontroleerd worden door zowel de organisatie als door de brandweer en stadstoezicht van de betreffende gemeente.
 10. Uw standplaats of kraam mag niet naar voren worden uitgebouwd. De balk aan de voorzijde is maatgevend.
 11. Wij kunnen niet iedereen een hoekplaats toekennen omdat deze maar beperkt beschikbaar zijn. Het is wel mogelijk om naast een kraam één of meerdere meters grondplaats te huren. Op deze manier bent u verzekerd van een hoekkraam.
 12. De organisatie zorgt voor elektriciteitspunten voor diegenen die op het inschrijfformulier hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Gebruik van eigen generatoren is niet toegestaan. U dient zelf te zorgen voor een deugdelijke en veilige, geaarde kabelhaspel van ten minste 50 meter. Het aansluiten op de aanwezige elektriciteitsvoorziening gebeurt geheel op eigen risico. Eventuele schade aan materiaal van de organisatie en/of gemeente door ondeugdelijk materiaal, kan op u worden verhaald.
 13. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en /of goederen ten gevolge van het niet of niet correct functioneren van de elektriciteit voorziening.
 14. U bent verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of diefstal tijdens de Braderie of Kerstmarkt.
 15. Wanneer u met warmtebronnen in een verkoopwagen werkt, dient u er zelf zorg voor te dragen dat uw verkoopwagen zo nodig gekeurd is door de brandweer en dat er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig is. Wanneer u met warmtebronnen werkt, dient u zorg te dragen voor een veilige afscherming voor de bezoekers en dat er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig is. De brandweer zal hierop controleren.
 16. Alle vormen van opgelegde belastingen, boetes en schades, incl. toegebracht door wind, regen etc., komen voor risico van de deelnemer, ook als deze door uw toedoen aan de organisatie worden opgelegd.
 17. Daar wij alle kraamhuurders een goede verkoop wensen, hebben wij ons de verplichting gesteld aan branchebescherming te doen. In verband met die branchebescherming dient u alle verkoopwaar duidelijk en volledig op uw inschrijving te vermelden. Niet ingeschreven nevenartikelen mogen daarom niet verkocht worden. De organisatie zal hierop toezien.
 18. De organisatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook.
 19. In geval van gevaarlijke situaties tijdens een evenement door overmacht bijv. i.v.m. extreme weersomstandigheden, terroristische dreiging of soortgelijke (opgelegd door de overheid), dan is het de organisatie voorbehouden om eenzijdig de keuze te maken een evenement af te breken dan wel niet te laten starten. De organisatie is daarbij niet aansprakelijk voor de gederfde inkomsten en eventuele gemaakte kosten.
 20. Na beëindiging van de Braderie of Kerstmarkt bent u verplicht uw reststoffen en ander afval mee te nemen. Bij het niet nakomen hiervan, zult u in de toekomst aan deelname aan onze evenementen kunnen worden uitgesloten en worden de reststoffen en/of afval op uw kosten verwijderd.
 21. Mocht u beschadigingen en/of verontreinigingen van uw standplaats achterlaten, dan worden de kosten voor reparatie en/of reiniging op u verhaald.
 22. In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is het woord van de organisatie / organisator bindend. U bent verplicht hun instructies op te volgen.
 23. Bij het niet nakomen van deze voorwaarden of wanordelijk gedrag is de organisatie gerechtigd de deelnemer direct van de Braderie of Kerstmarkt te verwijderen en van verdere deelname aan volgende Braderieën of Kerstmarkten te annuleren en uit te sluiten.
 24. Stichting Bruisend Ginneken behoudt zicht het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te passen zonder deelnemers daarvan vooraf op de hoogte te hoeven stellen. Er wordt getracht eventuele wijzigingen door te voeren vóór aanvang van de inschrijvingen.